ارتباط با مشتری

آرامین کیا تهویه AKT

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (جردن) ، بلوار صبا ، پلاک 42 – واحد 24
تلفن: 938 938 9100 98+ و 939 939 9100 98+ و  45 02 02 22 9821+
فکس: 94 18 20 26 9821+

ایمیل شرکت: info@akt.co.ir

ایمیل خدمات مشتریان: customer@akt.co.ir

ایمیل خدمات فنی: assistant@akt.co.ir