MCHP

استفاده از GHP به صورت تركيبی مي تواند ظرفيت آنها را تا مقدار قابل توجهي افزايش دهد. به فرض در تركيب دو واحد بيروني در يك مدار خنك كننده، ظرفيت سيستم تا 50HP (142 كيلووات دستگاه خنك كننده) ارتقا می يابد.اين روش شرايطي رافراهم مي آورد كه در حالت استفاده كم از سيستم ها، يكي از دستگاهها از مدار تركيبي خارج شده و خاموش مي گردد.